Voorbehouden handelingen


 

Bevoegd
De VS en PA zijn bevoegd om, onder bepaalde voorwaarden, zelfstandig een aantal voorbehouden handelingen te indiceren, uit te voeren en/of te delegeren. Vanaf 1 januari 2018 is deze zelfstandige bevoegdheid opgenomen in de Wet BIG.

 

Onder voorwaarden
Om voorbehouden handelingen te indiceren en uitvoeren moeten VS en PA aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de het gaan om handelingen die:

  • de wet aan VS en PA toekent
  • vallen binnen het deskundigheidsgebied
  • beperkt complex en routinematig zijn
  • waarvan de risico's zijn te overzien
  • aan de hand van richtlijnen, standaarden en/of protocollen worden uitgevoerd

Zelf uitwerken

Welke voorbehouden handelingen een VS of PA nu concreet mag indiceren en uitvoeren zegt de wet niet. Iedere organisatie, praktijk of huisartsenpost moet dit zelf in haar eigen situatie vormgeven. In de huisartsenpraktijk of -post gaat het vaak om handelingen als het voorschrijven van UR-geneesmiddelen, injecteren, hechten en katheteriseren.

 

Wiel niet zelf uitvinden
De handreiking implementatie taakherschikking beschrijft drie stappen om de wettelijke bevoegdheden van de VS en PA in de praktijk uit te werken. Ga ook eens te rade bij VS'en en PA's in het land. Misschien hebben zij goede voorbeelden liggen.

 

Delegeren aan anderen
In de wet staat dat een VS of PA iedere voorbehouden handeling waarvoor zij zelfstandig bevoegd is, mag delegeren aan derden. Zo kan een VS of PA dus een opdracht aan een doktersassistent geven om een injectie met een bepaald geneesmiddel toe te dienen. Als voorbehouden handelingen worden gedelegeerd moet voldaan worden aan de eisen die de wet BIG (artikel 38) daar aan stelt.