Randvoorwaarden en criteria


 

Voorwaarden

 • Aanvragers zijn huisartsen(organisaties) werkzaam in dag- en/of avond-, nacht- en weekendzorg.
 • De aanvrager verleent alle medewerking aan het onderzoek, biedt goede toegang tot onderzoeksdata en registreert bij voorkeur ADEPD.
 • De aanvrager is bereid te rapporteren over de voortgang, inzage te bieden in de financiële administratie, overleg te voeren met en/of bezoek te ontvangen van de projectleider.
 • De aanvrager is verplicht een substantieel deel van de kosten te financieren en zorgt zo mogelijk voor cofinanciering.
 • Per leerwerkplek is een ondertekende 'overeenkomst duaal onderwijs' met de hogeschool, de opleider/leerwerkplek en de student afgesloten op 31 augustus voorafgaand aan de start van de opleiding in september.
 • De aanvrager sluit een samenwerkingscontract met KOH in het kader van het project 'Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg' en handelt conform.

 

Beoordelingscriteria

 • Een volledig ingevulde en goed onderbouwde aanmelding volgens het aanvraagformulier, vergezeld van een eigen helder projectplan en toekomstperspectief:
  • probleemstelling, argumenten voor de inzet van verpleegkundig specialist of physician assistant;
  • plan van aanpak, zowel voor het opleiden als voor de structurele inzet;
  • beschrijving draagvlak in de praktijk en/of de organisatie;
  • lange termijn visie ofwel een toekomstperspectief voor de verpleegkundig specialist of physician assistant in de praktijk of organisatie.
 • Transparante en goed onderbouwde begroting volgens het format in het aanvraagformulier met daarin gespecificeerde kosten, opbrengsten en verantwoording van het aangevraagde bedrag. Onder andere toelichting van:
  • de kosten en opbrengsten;
  • de verplichte financiële eigen bijdrage;
  • eventuele cofinanciering;
  • het tekort dan wel het gevraagde bedrag.
 • Een substantiële financiële eigen bijdrage is verplicht en transparant.
 • Eventuele cofinanciering is transparant.
 • Er is voorzien in geschikte, goed voorbereide huisartsopleiders en leerwerkplekken.
 • Er is voorzien in een deugdelijke werving- en selectieprocedure van kandidaten voor de functie van verpleegkundig specialist in opleiding of physician assistant in opleiding.
 • Er is voorzien in een procedure voor het bepalen van de juiste match tussen verpleegkundig specialist of physician assistant in opleiding en de opleider.
 • Er is voorzien in maatregelen en expertise om de organisatieverandering te begeleiden.
 • Er is inhoudelijke en financiële borging voor structurele inzet van de verpleegkundig specialist en physician assistant na afstuderen.

Let op

Onvolledige en/of aanmeldingen waarbij het projectplan en het plan voor structurele inzet ontbreken, worden niet in behandeling genomen.

 

Algemeen

Onderstaande uitgangspunten gelden bij voldoende aanmeldingen. Bij onvoldoende geschikte aanmeldingen voor leerwerkplekken voor verpleegkundig specialist als physician assistant, wijst de beoordelingscommissie toe naar eigen inzicht.

 • De streefverhouding voor de verdeling verpleegkundig specialist – physician assistant is 1:1.
 • De beoordelingscommissie houdt zo mogelijk rekening met regionale spreiding met het oog op gebieden met opvolgingsproblematiek van huisartsen en het belang van meerdere studenten huisartsenzorg per hogeschool.

 Download tekst in pdf