Algemene voorwaarden


 

Definities
Hieronder verstaan wij:

 1. Nascholing: een door Stichting KOH (hierna te noemen KOH) verzorgde nascholing, training, cursus, themadag, symposium, congres, leergang, workshop dan wel enige andere vorm van scholing met deskundigheidbevordering als uitgangspunt. De Nascholing kan meerdere uren en/of dagdelen omvatten en kan verspreid zijn over maximaal twee kalenderjaren.
 2. Deelnemer: de perso(o)n(en) of organisatie(s) die zich via KOH aanmeld(t)(en) voor een Nascholing.
 3. Onderwijsmateriaal: les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderwijsmateriaal ten behoeve van de Nascholing.
 4. Kosten: bedrag dat Deelnemer aan KOH dient te betalen om deel te nemen aan de Nascholing.
 5. Website: de website van KOH: www.stichtingkoh.nl.

Toepasselijkheid

 1. KOH verklaart deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de Nascholing.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen KOH en Deelnemer zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (e-mail en contactformulier op Website).
 3. In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal KOH een regeling treffen naar redelijkheid.

 Aanmelden

 1. Aanmelden voor een Nascholing vindt uitsluitend middels de website plaats. Na ontvangst van de aanmelding, stuurt KOH een automatisch gegenereerde bevestiging van de aanmelding per e-mail naar Deelnemer. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de Nascholing en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
 2. Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 3. Deelnemer ontvangt tijdig, doch uiterlijk tien werkdagen voor aanvang van de Nascholing, bericht over doorgang van de Nascholing met nadere informatie. Indien de Nascholing waarvoor Deelnemer zich heeft aangemeld vol is, wordt Deelnemer op volgorde van ontvangst op de reservelijst geplaatst. In geval van afmeldingen worden de deelnemers op de reservelijst benaderd.

Btw

 1. De Nascholing van KOH is vrijgesteld van btw omdat KOH voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en geregistreerd staat in het CRKBO-register.
 2. KOH zal indien van toepassing het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de diensten die niet vallen onder lid 1. KOH dient dit uitdrukkelijk bij de Nascholing te vermelden indien hier sprake van is.

Betaling

 1. Indien een Deelnemer zich aanmeldt voor een Nascholing met open inschrijving, dan geldt de aanmelding als reservering. Zodra een datum waarop de Nascholing plaatsvindt definitief is, ontvangt Deelnemer schriftelijk een bericht om de reservering definitief te maken middels een aanmelding en betaling via de website van KOH.
 2. Vanaf het moment dat Deelnemer zich aanmeldt voor een Nascholing van KOH bestaat er een betalingsverplichting.
 3. Indien Deelnemer het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt KOH aan Deelnemer een betalingsherinnering waarin Deelnemer de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen zeven dagen te betalen. Indien Deelnemer niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is Deelnemer van rechtswege in verzuim.

Annuleren

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een Nascholing naar het oordeel van KOH onvoldoende is, of door andere redenen de Nascholing niet door kan gaan, staat het KOH vrij om met Deelnemer overeen te komen dat betreffende Nascholing op een andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd. Indien KOH en Deelnemer geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en) dan heeft Deelnemer het recht betreffende Nascholing kosteloos te annuleren.
 2. Annuleren is uitsluitend per e-mail of via het contactformulier via de website mogelijk. In het contactformulier of in de e-mail moet de naam van de Nascholing, de datum van de Nascholing en het bankrekeningnummer en naam van begunstigde vermeld worden. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e-mail door KOH. De geplande aanvangsdatum van de Nascholing geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in lid 3.
 3. KOH is gerechtigd om de volgende kosten bij Deelnemer in mindering rekening te brengen bij annulering:
  • Meer dan zes weken voor aanvang van de Nascholing:
  • Kosten > € 100,- per persoon: € 35,- administratiekosten
  • Kosten < € 100,- per persoon: € 10,- administratiekosten
  • Zes weken tot drie weken voor aanvang van de Nascholing: 50% van de Kosten.
  • Korter dan drie weken voor aanvang van de Nascholing: 100% van de Kosten.
 1. De annuleringskosten worden verrekend met de teruggave van de reeds betaalde Kosten.
 2. Bij verhindering kan Deelnemer iemand anders in zijn plaats laten deelnemen, mits Deelnemer KOH hiervan uiterlijk drie werkdagen van tevoren op de hoogte stelt.
 3. Indien een Nascholing uit het scholingsaanbod wordt verwijderd door KOH ontvangt de Deelnemer de volledige Kosten retour.
 4. Na aanmelding voor de Nascholing geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de Nascholing kosteloos geannuleerd kan worden.

Nascholing en wijzigingen

KOH kan wijzigingen in het programma, de locatie, de docent, de inhoud van de nascholing en/of het lesmateriaal aanbrengen. Type- en spelfouten zijn voorbehouden.

 

Intellectueel eigendom
KOH is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op het aan Deelnemer ter beschikking gestelde lesmateriaal, tenzij een andere auteursrechthebbende op het lesmateriaal zelf is aangegeven. Het lesmateriaal mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KOH.

 

Bescherming persoonsgegevens
De door Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in de administratie van KOH. Deze gegevens worden door KOH uitsluitend gebruikt voor een verantwoord Deelnemerbeheer met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens. KOH verwijdert uitsluitend op schriftelijk verzoek van Deelnemer diens persoonsgegevens uit haar administratie. Deelnemer staat in voor de juistheid van de door of namens hem aan KOH ter beschikking gestelde gegevens.

 

Aansprakelijkheid
Al het door KOH ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal, dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een Nascholing, is op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door KOH samengesteld. KOH is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van informatie in het Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend uit, of verband houdend met de Nascholing.

 

Gedragscode geneesmiddelen reclame (CGR)
KOH houdt zich aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

 

Wijziging van de Algemene Voorwaarden Nascholing
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden Nascholing door KOH worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden Nascholing worden ten minste tien kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekend gemaakt. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

 

Klachtenprocedure
Indien Deelnemer een klacht heeft, kan hij/zij dit tot dertig dagen na de nascholingsdatum schriftelijk en met redenen omkleed, melden bij de Raad van Bestuur van KOH. Elke klacht wordt geregistreerd en bewaard gedurende een vastgestelde periode van één jaar, tenzij er gegronde redenen zijn om de gegevens langere tijd te bewaren. Na ontvangst van de klacht nodigt de Raad van Bestuur, indien nodig/gewenst, Deelnemer schriftelijk uit om zijn/haar klacht mondeling toe te lichten. Deelnemer ontvangt schriftelijk het standpunt van de Raad van Bestuur over de ingediende klacht. De gehele procedure wordt afgehandeld binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht. Mocht deze termijn niet gehaald worden, dan wordt Deelnemer daarvan op de hoogte gesteld.
Deelnemer heeft de mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen het standpunt door de klacht voor een bindend advies voor te leggen aan een onafhankelijk bureau:

ZinZ - Zakelijkheid in Zorg, adviesbureau voor organisatie- en juridisch advies in de gezondheidszorg

Neerwal 22

5708 ZA Helmond

E: info@zinz.nl en I: www.zinz.nl.

De kosten hiervan komen ten laste van degene die in het ongelijk wordt gesteld. Eventuele aan het bindend advies verbonden consequenties worden door KOH zo spoedig mogelijk opgevolgd. Alle klachten worden op vertrouwelijke wijze behandeld.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden Nascholing van KOH is het Nederlandse recht van toepassing.

 

Laatste keer gewijzigd op 12 mei 2015.